Fáilte ón bPríomhoide

Ar son muintir na Gaelscoile ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh go dtí ár suíomh idirlín, áit a bhfuil eolas fúinne chomh maith le grianghrafanna agus scéalta a bhaineann le saol na scoile agus gach éinne atá inti. Tá súil againn go mbainfidh sibh idir taitneamh agus tairbhe as an eolas agus léargas seo ar shaol Ghaelscoil Bhréifne.

Bunaíodh Gaelscoil Bhréifne i 1995 chun oideachas lán-Ghaeilge bunleibhéil a sholáthar i gCabhán. Ar dtús bhí an scoil lonnaithe i Halla na Gasóige ar Bhóthar an Iarnóid. Thar na blianta d’fhás an scoil agus rinne an fhoireann, an Bord Bainistíochta, na tuismitheoirí agus na daltaí an-iarracht chun foirgneamh agus suíomh nua a aimsiú don scoil. I 2018 fuair an scoil suíomh buan agus foirgneamh nua agus ó shin tá Gaelscoil Bhréifne lonnaithe anseo ar Chnoc an Choiligh i mbaile an Chabháin.

Is Gaelscoil Illchreidmheach í seo a sholathraíonn timpeallacht shlán shábháilte do gach duine chun tacú le forbairt foghlama agus le múineadh. Leanaimid modh foghlama an luaththumoideachais, córas a chabhraíonn le páistí an teanga a shealbhú go nadúrtha trí thaithí laethúil i dtimpeallacht Ghaelach. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na Gaelscoile agus sealbhaíonn na leanaí an-líofacht sa Bheárla agus sa Ghaeilge tríd an gcóras seo. Sár-mhúinteoirí atá againn a chuireann togha oideachais ar fáil don leanbh in atmaisféar sona cairdiúil taitneamhach a chothaíonn féin-mheas agus bua gach dalta trí mheán saibhir na teanga.

On behalf of everybody in Gaelscoil Bhréifne I would like to welcome you to our website where you will find information about our school as well as many Gaelscoil photographs and stories. We hope you enjoy learning about life in Gaelscoil Bhréifne.

Gaelscoil Bhréifne was founded in 1995 to provide an all Irish Primary Education for the children of Cavan. Gaelscoil Bhréifne started out in the Scouts Den on Railway Road. Over the years the school grew and the staff, Boards of Management, parents and children made huge efforts to obtain a permanent site for our school. In 2018 we finally got a new building and permanent site and since then Gaelscoil Bhréifne is located on the Cock Hill in Cavan town.

We are a Multi-Denominational Gaelscoil who aim to provide a safe environment while promoting, supporting and developing our teaching and learning. We follow the early total immersion method of education which allows the children to acquire the language naturally through daily experience in an Irish language environment. Irish is the language of instruction and communication throughout the school and we are very proud of the high level of fluency of our pupils in both the Irish and English language. Our excellent teachers provide a high standard of education for each child in a happy, friendly, and pleasant setting where self-esteem and individual talent is nurtured within the richness of the Irish language.

Niamh Ní Cheallaigh
Príomhoide

Niamh Kelly | Gaelscoil Bhréifne
ÍOSLÓDÁIL ÁR BHFOIRM IONTRÁLA / Download our Enrolment Form

CEISTEANNA?

Má tá eolas breise uait faoin scoil nó faoinár bpolasaithe iontrála, nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil linn inniu.

If you would like more information about our school, our enrolment policies or if you have any questions, please get in touch with us today!

ÉITEAS NA SCOILE
TEAGMHÁIL