Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.

Tá dlúthbhaint ag an gclár le féinfheasacht, machnamh, luachanna, saorántacht, freagrachtaí agus cearta agus le hiniúchadh ar chórais chreidimh éagsúla.

Bíonn tionchar ag an sainspiorad scoile ar an uile ghné de shaol na scoile agus tacaíonn Croí na Scoile le meas, comhthuiscint agus ceiliúradh ar éagsúlacht agus ar ilchineálacht a chur chun cinn ar bhealach fáilteach, oscailte agus ionchuimsitheach.

Croí na Scoile is an ethics program and a study of different faiths provided to schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta where multi-denominational education is provided.

The program is closely related to self-awareness, reflection, values, citizenship, responsibilities and rights and the exploration of different belief systems.

The special school ethos affects all aspects of school life and Croí na Scoile supports the promotion of respect, mutual understanding and celebration of diversity in a welcoming, open and inclusive way.